การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า ย้่ายออก น้ำหนักส่วนสูง และเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่ยังไม่ครบถ้วน] ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

แจ้งสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่เว็บไซต์ http://school.stabdb.com