สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

dltvด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ที่ http://210.246.188.154/obec/login.php ภายใน 6 กรกฏาคม 2557 หากรายงานไม่ทันตามกำหนด โรงเรียนอาจเสียสิทธิ์ในการรับจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าว

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูล

การประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ตามโครงการจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล

แจ้งสถานศึกษาชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดเรื่องการประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคลและกรอกข้อมูลข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต [ คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล ] [หนังสื่อราชการ] [แนวทางการประเมิน] [แบบประเมิน] [แบบฟอร์มตัวชี้วัด] [สรุปรายงานผลสมรรถนะ]